Intracranial EEG and human brain mapping

niniejsza recenzja jest próbą podkreślenia wartości ludzkich nagrań wewnątrzczaszkowych (intracranial electro-encefalography, iEEG) dla mapowania ludzkiego mózgu, w oparciu o ich właściwości techniczne i na podstawie uzyskanych już wyników. Zalety i ograniczenia nagrań iEEG zostały szczegółowo przedstawione, wraz z oszacowaniem ich rozdzielczości przestrzennej i czasowej zarówno dla nagrań monopolarnych, jak i bipolarnych. Wkład badań iEEG w ogólną dziedzinę mapowania ludzkiego mózgu jest omawiany poprzez przegląd efektów obserwowanych w iEEG, gdy pacjenci wykonują zadania poznawcze. Efekty te wahają się od generowania dobrze zlokalizowanych potencjałów wywołanych do tworzenia wielkoskalowych interakcji między rozproszonymi strukturami mózgu, w szczególności poprzez synchronizację dalekiego zasięgu. Wprowadzono ramy do organizowania tych badań iEEG zgodnie z poziomem złożoności przestrzenno-czasowych wzorców aktywności neuronowej, które korelują z Poznaniem. Przegląd ten podkreśla wartość iEEG dla badania interakcji na dużą skalę i szczegółowo opisuje kilka badań, które już dotyczyły tego punktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.